::Cyclers Life Journey and Other Issue::

Kamis, September 11, 2008
MENTJOBA POSTING LAGI
Ja, ik aken mentjoba postieng lagi setla terlaloe lama berketjimpoeng dengan segala matjem aktiivitas di ik poenja kampoes. Tapi lama kelamaan ik bosen djoega nih menggoenaken bahasa djadoel kaia ginih. Alesannja, pertama ik males noelisnja, jang kedoewa, ada toelisan jang tida tjotjok ditoelis dlem bahasa djadoel. Apa dioebah sahadja mendjadi bahasa indonesia jang baik tapi tida benar ja?
Bingoeng

Label:

ditoelis samah cyclers tatkala 9/11/2008 01:25:00 PM   7 kommentaar
Minggu, November 18, 2007
Hoeboengan Indonesia - Malaysia
Moengkin bole amat telaat djika ik membahas masala ini di blog poen. Tapi, semendja masala ini membikin keramean di berbahage pihak baek di Indonesia maoepoen di Malaysia sendiri, ik poenja perasaan sebahage seorang Indonesia ada boleh mendjahadi panas poen.

Begimana tida? Setijap ari baek di Televisi, Madjala, maoepoen Krant selaloe diapoenja topiek oetama sebahage sengketa lagoe "Rasa Sayange" ataoe "Rasa Sayang, Hey" (Malaysia poenja versi). Di nagri djiran itoe, itoe lagoe dipake sebahage perajaan Sempena 50tahun Malaysia (Ulang Tahun ke-50 Malaysia).

Sontak seloeroeh rakjat Indonesia bole djadi dibikin geram atas oelah Malaysia terseboet. Argoemen jang bole dikassie sama pendoedoek serta pemerenta Indonesia, mengapa merekaorang mengambil lagoe iang adalah aseli Indonesia, jaitoe dari kepoelaoean Maloekoe. Dan Argoemen iang bole dikassie sama pemerenta Malaysia adala, Lagoe itoe oeda bole marikaorang dengar semendja' djaman marikaorang ketjil. Dan lagoe itoe djoega meroepakan lagoe iang massie berada di wilajah Melajoe iang melipoeti Malaysia, Indonesia, serta Thailand poenja negara itoe.

Ik tida aken membahas lebi djaoe. Kerna ik jakin sangat, koweorang pada oeda taoe doedeok permasalahannja begimana. Ik djoega jakin koweorang pada pasti oeda sering liat itoe video ataoe sematjemnja mengenai hal-ichwaal inih di sitoes video jang oeda kawentaar, Youtube

Ada ichwaal jang menarik dalem kasoes ini. Di Indonesia, ichwaal ini tela memoentjoelkan sentimen anti Malaysia baik itoe bole boikot produukt merekapoenja negara, sampe pembakaran bendera Malaysia.
Di Malaysia, ichwaal ini poen memoentjoelken pandangan negatiif mengenai Indonesia di Malaysia. Iang berboentoet merekaorang berbalik menghina kita, menoeding kita tjemboeroe aken kemadjoewan ekonomi merekaorang, dan laen sebahagenja.

Oedjoeng-oedjoengnja, bahoewa permatsalahan ini, miskipoen tela selese di tingkat diplomatik (pada achiernja menteri keboedajaan Malaysia mengakoein bahoewa itoe lagoe milik Indonesia), tapi tida selese di tingkat sosial.

Dalem berbahage toelisan di Internet, baik blog, djoernal, foroem, terlandjoer moentjoel sentimen-sentimen iang negatiip mengenai kedoewa belah pihak.

Dalem banjak blog iang telah ik batja, baik blog orang Indonesia maoepoen Blog orang Malaysia, terdjadi rasa saling bentji antar kedoewa negara terseboet. Perang kata-kata kotor iang menghina antar bangsa dalem kommentaar di toelisan-toelisan jang menjangkoet matsalah terseboet poen tak terhindarkan. moentjoellah kata-kata "Indon", "Malon", en laen sebahagenja.

Ik sebenernja ikoet mendjahadi panas djika meliat perang kata2 matjem itoe. Dan pada achiernja, ik tida ikoet perang kata2 matjem itoe, sampe ik menemoekan laman ini. tolong koweorang batja sampe halaman terachernja topik ini. ik kira, ini sangat bagoes poen. Ik djadi mengerti kesalahpahaman jang terdjadi antar kedoewa negara.

semoga di masa iang aken datang tida ada lagi perselisihan kerna salah paham matjem inih.
ditoelis samah cyclers tatkala 11/18/2007 12:00:00 AM   3 kommentaar
Sabtu, September 22, 2007
Poewasa....
Hai orang-orang jang beriman, diwadjibkeun atas koweorang berpoewasa sebahagemana diwadjibkan atas orang-orang sebeloem koweorang, agar koweorang mendjahadi orang iang bertaqwah.. (Soerah Al-Baqarah ajat 183)

Setijap orang-orang Slam iang dia menganggap dirinja sebahage beriman, setijap boelan soetji ini dateng, koedoe mendjalankan satoe kewadjiban dari Toehan Allah SWT, iaitoe shaoem seboelan penoeh. Kebetoelan tahoen ini ik bole dapet kesempatan oentoek beladjar mandiri dalem mempersiapkan ik poenja poewasa. Kerna ik tinggal sendirian di kota kembang inih, iaitoe Bandoeng.

Ik maoe berbahagi tjerita sedikit mengenai ik poenja poewasa.

Hari pertama, ik bole bangoen tlaat. Djem Empat baroe bangoen!! en langsoeng sahadja ik naek viets alijas sepedah ka waroeng terdekat. Tapi ternjata nasieb berkata laen. Iang boeka tjoema masakan Padang... Ja djadilah ik makan sahoer iang pedes poen...

Hari berikoetnja, ik moelain pake strategie.. Ik pergi ka Masdjid Salman poenja kantien.. Ik moesti meloentjoerkan ik poenja sepedah di Djalan Dago itoe.. MasjaAllah.. Dinginnja boekan maen.. Mana sepi poela... Massie djam setenga empat pagi.. Sahoer poen bole dibilang soekses..

Hari ka-ampat, ik baroe balik dari Djakarta, en sampe koost oeda malam. Dan iang terdjadi adalah, IK BANGOEN DJAM STENGA TOEDJOE PAGI.. ALIJAS TIDA SAHOER... Matilah... Nasieb orang-orang iang tida sahoer ini.... Mana siangnja koelijah di stoedio dari djem delapan sampe djem lima sore.. ditambah djem lima sorenja latian Marching Band... Djadi di itoe hari total djendral ik poewasa adalah 20 djam, dari iang biasa orang normal poewasa 14 djam!

Tapi itoe massie lebi baek daripada nasieb ik poenja kawan. Diaorang itoe trachier makan djem 6 sore (boeka poewasa), kemoedijan langsoeng tidoer, laloe tida sahoer en bablas bangoennja djam stenga delapan pagie! Total djendral 24 djam! Oeda kaia Poewasa ngebleng orang Djawa sahadja itoepoen.. Moengkin itoe balasannja dia tida sholat maghrib, isja, en soeboeh sekaligoes itoepoen..

Oedah begitoe, semendja' poewasa pertama kali, ik baroe tarawih sebanjak satoe kali! Kerna di deket ik nempatin koost, djarang ada mesdjidnja. Maoe sholat teraweh sendiri poen males.. hehe

Ja semoga poewasa ik dan kitaorang semoewa diterima di sisi Allah SWT.

Selamat Berpoewasa!


Selamat berpoewasa!
ditoelis samah cyclers tatkala 9/22/2007 10:19:00 PM   1 kommentaar
Iang Poenja Blog

Nama: cyclers
Asal: Bandoeng, West Java, Indonesia
Tentang Ik: -Argo Cahyadi- -Djakarta 051289- -Architecture ITB- -99% Jabodetabek- -1% Bandoeng-
Your French Name is:
Chaney Riviere
Liat iang lebih lengkap poen!
Pengoendjoeng
free web counter
free web counter
Tempo Doeloe
Arsiep
YM Statoes
Sprechen Sie!
Tjari Wang!

Make Internet, dibajar!

Kawan-kawan
Laman Laen
Dikoewatin samah:

Free Blogger Templates

BLOGGER ShinyStat

Nieuws van Media Indonesia
Ramalan Tjoewatja